Kvalitativna raziskava trga

PRVI KORAK USPEŠNE STRATEGIJE

Kvalitativna raziskava trga

Prvi korak uspešne strategije

Kvalitativne raziskave trga so ključne za analizo vedenja potrošnikov, njihove motivacije, odločitve o nakupu in zvestobe blagovni znamki. To je metoda, ki omogoča vpogled v to, kako potrošniki uporabljajo izdelek / storitev in kako se oblikuje njihova percepcija. Način zbiranja podatkov je odvisen od želje stranke, rezultati te vrste raziskav pa so opisni. Fokusne skupine in poglobljeni intervjuji z opazovanji udeležencev lahko prepoznajo pomembne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo potrošnikov ter oblikujejo njihovo percepcijo o kakovosti izdelka, vedenju zaposlenih in celotni storitvi.

Prednosti kvalitativne raziskave

 • Rezultati raziskave so podatki o vedenju potrošnikov, njihovih stališčih, preferencah, lojalnosti in tržni vrednosti blagovne znamke, kot tudi njihovem načinu nakupovanja in povpraševanja.
 • Način vodenja raziskave omogoča spontane reakcije in komentarje udeležencev.
 • Udeleženci so aktivni in sodelujejo na način, da podajajo mnenje o komentarjih ostalih udeležencev.
 • Pridobivanje kakovostnega vpogleda v stališča uporabnikov in način uporabe izdelka / storitve.
 • Omogoča prepoznavanje ključnih elementov, ki vplivajo na zadovoljstvo potrošnikov v zvezi s kakovostjo izdelkov, storitvijo ter vedenjem zaposlenih.
 • Spremlja in razlaga neverbalno komunikacijo (govorica telesa, govorni ton), ki raziskavi daje vrednosti in boljši vpogled v kakovost mnenja intervjuirane osebe.
 • Prikaže odzive potrošnikov na vsak 4P element in pridobi kakovostne povratne informacije, ki naročniku pomagajo pri izbiri strategije blagovne znamke.

Fokusne skupine

Fokusna skupina je skupina posameznikov s skupnimi interesi in / ali značilnostmi, ki jih zbira in vodi moderator v interaktivnem okolju z namenom pridobivanja informacij o določeni tematiki.

Fokusne skupine so del poglobljene raziskave potreb in motivacij ciljnih uporabnikov izdelka oz. storitve. Ta metoda pomaga razviti idejo za izboljšanje že obstoječega ali novega izdelka ter pomaga pri razumevanju občutkov in mišljenj anketiranih oseb o določenem izdelku / storitvi.

Fokusne skupine se lahko organizirajo tudi prek spleta na način, da združijo izbrane udeležence preko virtualne platforme, na katero se udeleženci lahko sami prijavijo. Zahvaljujoč spletni kameri in avdio sistemu je možno videti in slišati vse udeležence vključene v fokusno skupino ter fokusno skupino voditi v skladu s tradicionalnimi načini, razen fizične prisotnosti.

Poglobljeni intervju

Poglobljeni intervju je kvalitativna metoda tržne raziskave, ki se temelji na zaupnem intervjuju med anketarjem in anketirano osebo, z namenom zbiranja določenih informacij.

Cilji vodenja poglobljenih intervjujev

 • Raziskava pomembnih vprašanj
 • Zbiranje mnenj težko dostopnih kategorij anketirancev
 • Zbiranje povratnih informacij o obstoječih izdelkih ali storitvah
 • Lažje prepoznavanje pozitivnih in negativnih vidikov novega izdelka ali storitve
 • Ocena primernosti izdelka ali storitve v skladu s tržnimi zahtevami
 • Razumevanje razlogov vedenja določene ciljne skupine
 • Zbiranje nestandardnih mnenj in stališč ciljne skupine
 • Iskanje rešitev za sporne situacije/elemente
 • Prepoznavanje potreb in želja ciljne skupine
 • Spoznavanje mišljenja strank o podjetju
 • Raziskava novih možnosti za razvoj podjetja, posameznih izdelkov in storitve
 • Prepoznavanje hipotez in napotkov za nadaljnje raziskave

Glavna prednost poglobljenega intervjuja je pridobivanje povratne informacije od ciljnih uporabnikov, ki so težko dostopni. S poglobljenimi intervjuji je mogoče prepoznati skrite motive vedenja, zaradi česar je tovrstna raziskava pogosto za naročnika zelo zanimiva in učinkovita.

Uvjeti

Poglobljeni intervjuji so lahko še bolj učinkoviti od fokusnih skupin, v primeru, da so izpolnjeni določeni pogoji:

 • Anketiranci morajo biti geografsko ločeni drug od drugega, razen v primerih zelo majhnega števila.
 • Tema pogovora je kompleksna in poglobljena, zaradi česar jo lahko komentira le oseba s specifičnimi, edinstvenimi strokovnimi znanji ali veščinami.
 • Obstaja potreba za izvajanjem ankete med točno določeno ciljno skupino.
 • Pri anketiranju oseb s posebnimi značilnostmi (npr. osebe zaposlene v določenih panogah, osebe zaposlene na visokih položajih, osebe z visoko stopnjo dohodka, osebe z netipičnim načinom življenja in / ali uporabo premium izdelkov / storitve)
 • V okoliščinah, ko je mnenje anketirancev lahko zatrto pred fokusno skupino, ker so vprašanja preveč osebne narave.
 • Za globlje razumevanje kompleksnega vedenja pri nakupu (motivi nakupa, percepcija, pričakovanja kupcev, stopnja zadovoljstva z nakupom).
 • Za raziskavo zaupnih, občutljivih, osebnih tematik ali vprašanj.

Ostale metode

Neposredno opazovanje udeležencev je metoda opazovanja dogodkov, vedenj in interakcij, s katerimi pridobimo pristnost in globoko razumevanje vedenja skupnosti ali skupine posameznikov.